ปริศนาธรรมในพระสมเด็จวัดระฆัง

ปริศนาธรรมในพระสมเด็จวัดระฆัง

ปริศนาธรรมในพระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

   พุทธศิลป์ของพระสมเด็จแฝงด้วยคติธรรม หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติสำหรับผู้ห้อยพระ หรือ บูชาในองค์พระสมเด็จให้ประพฤติ ปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำให้เกิดความสุข ความเจริญในชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่งเราชาวพุทธควรยึดถือไว้

   พุทธคุณขององค์พระนั้นมิได้เกิดจากมวลสาร วัตถุมงคลที่ใส่ไว้ในองค์พระ แต่เกิดจากบุญบารมีของผู้ห้อยพระหรือบูชาองค์พระ ซึ่งเคยสร้างไว้ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ เป็นหลัก พุทธคุณส่วนอื่นเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น

"บุญเราไม่เคยสร้าง...ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า ..."[18]

ปริศนาธรรมแต่ละข้อ

1. องค์พระ หมายถึง มนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่ยังเวียนว่ายตามวัฏสงสาร

2. เส้นซุ้ม หมายถึง กิเลสที่ครอบงำปิดกั้นความเห็นแจ้งไว้ทำให้เกิดความทุกข์แก่โลก (กิเลส ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง)

3. ฐาน 3 ชั้น หมายถึง ศิล สมาธิ ปัญญา คือเครื่องมือที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์

4. เกศทะลุซุ้ม หมายถึง เมื่อเราทำ ศิล สมาธิ ปัญญา ได้สมบูรณ์แล้วย่อมทำให้เราชนะกิเลสทั้งปวงได้

 

ปล. การศึกษาปริศนาธรรมนั้นย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลตีความ